Skip to content

Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji ad

5 miesięcy ago

515 words

Przedstawiamy tutaj wyniki tej długoterminowej analizy. Metody
Wersja próbna
Projekt i postępowanie WOSCOPS zostały opisane w innym miejscu. [22] W skrócie, było to randomizowane badanie porównujące prawastatynę (40 mg raz na dobę) z placebo u mężczyzn bez oznak wcześniejszego zawału mięśnia sercowego. Aby spełnić kryteria kwalifikacji, uczestnicy badania musieli wykonać dwa pomiary cholesterolu o niskiej gęstości (LDL) o wartości 155 mg na decylitr (4,0 mmol litra) lub więcej, z co najmniej jedną wartością wynoszącą 174 mg na decylitr (4,5 mmol na litr) lub wyższą i co najmniej jedną wartość, która wynosiła 232 mg na decylitr (6,0 mmol na litr) lub niższą. Projekt badania został zatwierdzony przez komisje etyczne Uniwersytetu w Glasgow i wszystkich uczestniczących komisji opieki zdrowotnej.
Od lutego 1989 r. Do 30 września 1991 r. Ogółem 6595 mężczyzn spełniających kryteria włączenia, którzy wyrazili świadomą zgodę, zostało zapisanych i poddanych randomizacji. Podczas badania obserwowano pacjentów pod kątem występowania zdarzeń końcowych, które zostały ocenione i sklasyfikowane przez komitet punktów końcowych.1 Pierwszorzędowym punktem końcowym był łączny wynik zgonu z powodu określonej choroby niedokrwiennej serca lub określonego nieinatalnego zawału mięśnia sercowego. Średni czas obserwacji wynosił 4,9 roku (zakres od 3,5 do 6,1). Ostatnie wizyty miały miejsce między lutym a majem 1995 r.
Zarządzanie po okresie próbnym
Po zakończeniu zaplanowanych wizyt kontrolnych prawastatyna lub placebo zostały wycofane, a pacjenci zostali zwróceni pod opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym celem leczenia obniżającego stężenie lipidów w ogólnej praktyce medycznej była profilaktyka wtórna za pomocą statyn, w oparciu o wyniki skandynawskiego badania przeżywalności Simvastatin 4,5, a następnie o wyniki długotrwałej interwencji z prawastatyną w chorobie niedokrwiennej. (LIPID) trial6,7 oraz próba Cholesterol i Eventy cykliczne (CARE ).8 Zasady obniżania stężenia lipidów w prewencji pierwotnej nie zostały jeszcze opracowane. Dlatego decyzja lekarza pierwszego kontaktu dla każdego pacjenta dotycząca stosowania statyn nie była oparta na konkretnych wytycznych lub ustalonej praktyce.
Post-Trial Study Design
Badanie poprocesowe było porównaniem wyników klinicznych będących przedmiotem zainteresowania dwóch oryginalnych grup badawczych (prawastatyny i placebo), niezależnie od faktycznego późniejszego zastosowania terapii obniżającej poziom lipidów w okresie post-testowym. Badanie zostało zaprojektowane przez autorów, a projekt został zatwierdzony przez komisję etyczną Royal Infirmary w Glasgow. Pracownicy Centrum Biologii Robertsona na Uniwersytecie w Glasgow zgromadzili wszystkie dane posttestacyjne i przeprowadzili wszystkie analizy statystyczne. Dr Ford napisał pierwsze i kolejne szkice manuskryptu, przesłał je do publikacji po uzyskaniu opinii i zgody innych autorów, i zapewnia prawdziwość i kompletność danych i analiz. Organizacje finansujące nie miały żadnego udziału w gromadzeniu lub analizie danych ani w przygotowaniu manuskryptu.
Post-Trial Data Collection
Wszystkie osoby, które przeżyły, zostały poproszone o pisemną świadomą zgodę pielęgniarki na dostęp do swoich podstawowych danych dotyczących opieki po 1, 3 i 5 latach w celu zarejestrowania przepisanego leczenia obniżającego stężenie cholesterolu.
[więcej w: leki od a do z, przeglądarka skierowan, nietolerancja pokarmowa test ]

0 thoughts on “Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: skuteczne odchudzanie blog[…]