Skip to content

Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji cd

5 miesięcy ago

557 words

Monitorowanie zdarzeń klinicznych opierało się wyłącznie na wykorzystaniu danych przechowywanych przez National Health Service for Scotland. Identyfikatory osobiste uczestników badania były elektronicznie powiązane z zapisami dotyczącymi wypisu ze szpitala (Scottish Morbidity Record 01), rejestrem chorób nowotworowych (Scottish Morbidity Record 06) oraz rejestrami zgonów z rejestru General Register (przechowywanymi przez Wydział Informacji i Statystyki Narodowego Szkocja) za pomocą ustalonych metod łączenia zapisów. 9 Dane dotyczące zdarzeń wynikowych dla każdego uczestnika badania zostały wyodrębnione z baz danych przy użyciu odpowiednich kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (wersje 9 i 10). W przypadku zgonów i podsumowań z wypisów ze szpitala dane były dostępne do grudnia 2004 r., A na wypadek zachorowań na raka do czerwca 2003 r. Zatwierdzenie powiązania rekordów zostało przyznane przez Komitet Doradczy ds. Prywatności w Departamencie Informacji i Statystyki Narodowego Urzędu ds. Zdrowia w Szkocji. Aby zachować spójność, nasze analizy wydarzeń w okresie post-testowym opierają się wyłącznie na tych danych dotyczących rekordów. Ze względu na różnice w definicjach zdarzeń, różnice w dokładności stwierdzeń między metodą prób i metod łączenia rekordów oraz różnice w kodowaniu mogą występować niespójności między liczbą zgłoszonych tu zdarzeń a liczbą w innych raportach WOSCOPS. Wcześniej zweryfikowaliśmy ścisłą korelację między zdarzeniami, o których zadecydował komitet wydarzeń próbnych, a tymi, które ustalono na podstawie powiązania rekordów
Wyniki
Główna przyczyna zgonu zapisana w dokumentacji zgonu została wykorzystana do zidentyfikowania śmiertelnych skutków zainteresowania. Obejmowały one śmierć z dowolnej przyczyny, zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca, zgon z powodu chorób sercowo-naczyniowych lub bezobjawowych oraz zgon z powodu raka.
Złożone wyniki dotyczące układu sercowo-naczyniowego obejmowały zgon lub hospitalizację z powodu choroby niedokrwiennej serca, zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego oraz udaru śmiertelnego lub nieinwazyjnego. W przypadku zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu jako zdarzenie uwzględniono wszelkie zapisy zawału mięśnia sercowego lub udaru, niezależnie od tego, czy był to główny powód hospitalizacji. W przypadku zdarzeń związanych z chorobą niedokrwienną serca jakiekolwiek zdarzenie, które było główną przyczyną hospitalizacji i zawału serca niezakończonego zgonem, rejestrowano jako zdarzenia. W przypadku hospitalizacji jako datę zdarzenia przyjęto datę przyjęcia.
Analizowane wyniki leczenia nowotworu obejmowały wszystkie nowotwory incydentów, a także najczęściej występujące raki specyficzne dla miejsca (rak jelita grubego, płuc, prostaty, górnego odcinka przewodu pokarmowego i raki dróg moczowych). Rak skóry niezwiązanej z nosicielami nie został uwzględniony jako zdarzenie. Każdy nowotwór zgłoszony w formie zgonu, ale nie zarejestrowany w bazie danych rejestru chorób nowotworowych, został uwzględniony jako zdarzenie. Data rejestracji w bazie danych (lub data zgonu, jeśli był to czas pierwszej identyfikacji) została wykorzystana jako data zdarzenia.
Analiza statystyczna
Zdarzenia w okresie próbnym (średnio 5 lat obserwacji), w okresie obserwacji poprocesowej (około 10 lat) oraz podczas całego okresu obserwacji (około 15 lat) zostały zestawione w tabeli. Modele proporcjonalnego hazardu Coxa zostały dopasowane dla tych samych okresów i obejmowały pierwotne przypisanie grupy do badań (prawastatyna lub placebo) oraz odpowiednie czynniki ryzyka dla wyniku zainteresowania
[patrz też: olej ryżowy na włosy, nietolerancja pokarmowa test, przeglądarka skierowan ]

0 thoughts on “Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji cd”