Skip to content

Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji

5 miesięcy ago

63 words

Badanie profilaktyki wieńcowej w West of Scotland było randomizowanym badaniem klinicznym porównującym prawastatynę z placebo u mężczyzn z hipercholesterolemią, którzy nie przeszli zawału mięśnia sercowego w wywiadzie, ze średnią obserwacją około 5 lat. Łączny wynik zgonu z powodu określonej choroby niedokrwiennej serca lub niewytartego zawału serca zmniejszył się z 7,9 do 5,5% (p <0,001) w grupie leczonej. Rozszerzone dane uzupełniające uzyskano przez około 10 lat po zakończeniu próby. Metody
Dla osób, które przeżyły badanie, wszystkie zgony, hospitalizacje i zgony z powodu incydentów wieńcowych i udaru oraz przypadkowe nowotwory i zgony z powodu raka były śledzone przy użyciu krajowego skomputeryzowanego systemu rejestracji zapisów. Wyniki przeanalizowano za pomocą analizy time-to-event i zastosowania modeli proporcjonalnego hazardu Coxa.
Wyniki
Pięć lat po zakończeniu badania 38,7% pierwotnej grupy statynowej i 35,2% pierwotnej grupy placebo było leczonych statyną. W okresie około 10 lat po zakończeniu badania ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niezakończonego zawałem mięśnia sercowego wynosiło 10,3% w grupie placebo i 8,6% w grupie otrzymującej prawastatynę (p = 0,02); w całym okresie obserwacji odsetek wynosił 15,5% w grupie placebo i 11,8% w grupie otrzymującej prawastatynę (p <0,001). Podobne obniżki procentowe obserwowano w przypadku łącznej liczby zgonów z powodu choroby wieńcowej i hospitalizacji z powodu zdarzeń wieńcowych w obu okresach. Tempo zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych było zmniejszone (p = 0,01), podobnie jak wskaźnik zgonu z dowolnej przyczyny (p = 0,03) w całym okresie obserwacji. Nie odnotowano nadmiernej liczby zgonów z przyczyn bezobjawowych lub nadmiarowych lub przypadkowych nowotworów.
Wnioski
W tej analizie 5-letnie leczenie prawastatyną wiązało się ze znaczącym zmniejszeniem liczby incydentów wieńcowych przez kolejne 10 lat u mężczyzn z hipercholesterolemią, którzy nie przeszli zawału mięśnia sercowego w wywiadzie.
Wprowadzenie
Badanie profilaktyki wieńcowej w West of Scotland (WOSCOPS) było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem klinicznym 3-hydroksy-3-metyloglutarylowego inhibitora reduktazy koenzymu A, pravastatin (Pravachol, Bristol-Myers Squibb) u mężczyzn w średnim wieku bez przebytego zawału serca.1-3 Po średnio około 5 latach łączny wynik zgonu z powodu określonej choroby niedokrwiennej serca lub niewytoczastego zawału serca zmniejszył się z 7,9% w grupie placebo do 5,5% w grupie otrzymującej prawastatynę ( P <0,001), a ryzyko zgonu z powodu określonej lub podejrzewanej choroby niedokrwiennej serca zmniejszono z 1,9% do 1,3% (P = 0,04). Wystąpiła tendencja do zmniejszenia ryzyka udaru mózgu i nie było dowodów zwiększonego ryzyka zgonu z przyczyn bez krążenia lub zwiększonego ryzyka zachorowania na raka. Śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny wynosiła 4,1% w grupie placebo i 3,2% w grupie prawastatyny (P = 0,051, nieskorygowana dla kowariantnych).
Pomimo zaobserwowanych korzyści leczenia prawastatyną planowano przedłużone badanie kontrolne. Celem długotrwałej obserwacji było monitorowanie stosowania terapii obniżającej poziom cholesterolu przez 5 lat po zakończeniu badania oraz ocena bieżącego bezpieczeństwa i skuteczności poprzez gromadzenie danych dotyczących zdarzeń klinicznych przez około 10 lat po zakończeniu badania. badanie
[patrz też: kardiolog ciechanów, czynnik von willebranda, hashimoto objawy psychiczne ]

0 thoughts on “Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji”