Skip to content

Profilaktyczna ablacja cewnika w celu zapobiegania terapii defibrylacyjnej cd

5 miesięcy ago

498 words

Dodatkowe kryteria wykluczenia obejmowały niezdolność do wyrażenia świadomej zgody, udaru mózgu w ciągu 30 dni przed badaniem przesiewowym, przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego lub jakiegokolwiek stanu medycznego lub niemedycznego, który może uniemożliwić ukończenie badania. Procedury badania
Pacjenci spełniający kryteria wstępne, którzy wyrazili świadomą zgodę na piśmie, zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do grupy kontrolnej lub grupy ablacyjnej za pomocą zapieczętowanych, wstępnie obciążonych kopert. Pacjenci przypisani do grupy kontrolnej nie otrzymywali dalszej terapii próbnej. Pacjenci przypisani do grupy ablacyjnej przeszli cewnikową ablację arytmogennego substratu, podczas gdy serce miało rytm zatokowy (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Procedurę ablacji wykonano przed lub po programowaniu ICD, które było standaryzowane w celu zapewnienia co najmniej jednej strefy częstoskurczu komorowego, w której mogłaby wystąpić stymulacja anty-kardiologiczna. Echokardiogram przezklatkowy uzyskano dla wszystkich pacjentów w punkcie wyjściowym, a drugi echokardiogram uzyskano dla tych w grupie ablacyjnej po zakończeniu procedury. Prawie wszyscy pacjenci otrzymywali terapię aspiryną, beta-blokerami i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokerami receptora angiotensyny.
Kontynuacja
Większość pacjentów wypisano z domu na receptę na 4-6 tygodni doustnej terapii przeciwzakrzepowej. Zwykle składał się z warfaryny, ale jeśli wprowadzono minimalną liczbę zmian ablacyjnych (tj. Mniej niż pięć), podano samą aspirynę. Pacjenci byli obserwowani w klinice ICD po 3, 6, 9, 12, 18 i 24 miesiącach. Informacje uzyskano z pamięci ICD o liczbie zdarzeń, liczbie i typie wymaganych zabiegów oraz długościach cyklu podczas epizodów częstoskurczu komorowego. Dodatkowe uzyskane informacje kliniczne obejmowały: klasyfikację New York Heart Association (NYHA), zmiany w farmakoterapii, zmiany stanu zdrowia i echokardiografię przezklatkową po 3 i 12 miesiącach.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie wolne od jakiejkolwiek odpowiedniej terapii ICD (szokowanie lub stymulacja anty-kardiologiczna). Drugi punkt końcowy obejmował wolność od jakiegokolwiek odpowiedniego szoku ICD, śmierci i burzy ICD. Burza ICD została zdefiniowana jako co najmniej trzy wstrząsy w ciągu 24 godzin.
Analiza statystyczna
Na podstawie danych z badania Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) przewidywaliśmy, że 50% pacjentów w grupie kontrolnej będzie miało podstawowe zdarzenie końcowe w ciągu 2 lat od momentu rejestracji (przy założeniu populacja pacjentów, u których 50% miało migotanie komór, a 50% miało hemodynamicznie niestabilny częstoskurcz komorowy) .18 Biorąc pod uwagę pierwszorzędowy punkt końcowy jako wynik binarny, zamiast wykorzystywać obliczanie czasu do zdarzenia, przewidywaliśmy, że nastąpi 50-procentowa redukcja w zdarzeniach w grupie ablacyjnej. Przy założeniu jednakowej liczby pacjentów w każdej grupie wymagany był rozmiar próbki wynoszący 130 pacjentów, aby uzyskać 80% mocy do wykrycia znaczącej różnicy z dwustronnym błędem alfa równym 0,05.
Przeprowadzono analizę zamiaru leczenia, w której wzięli udział wszyscy pacjenci w przydzielonych grupach próbnych, niezależnie od tego, czy rzeczywiście poddali się ablacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowej.
[przypisy: olej ryżowy na włosy, przeglądarka skierowań, lista oczekujących na leczenie sanatoryjne ]

0 thoughts on “Profilaktyczna ablacja cewnika w celu zapobiegania terapii defibrylacyjnej cd”